Yhteystiedot

Nosyt piste hallitus at sci piste fi

Uutiset

19.10.2023Nokia suun­nit­te­lee vä­hen­tä­vän­sä jopa 14 000 työn­te­ki­jää. Suo­mes­sa kar­si­taan noin 450 työ­paik­kaa, Oulun tehdas säästyyLue lisää »2.10.2023Nokia aikoo vä­hen­tää Suo­mes­ta enin­tään 83 työ­paik­kaa?Lue lisää »2.10.2023Nokia aloittaa muutosneuvottelut, yli 200 työpaikkaa voidaan vähentääLue lisää »31.10.2022Ro­bo­teil­le muuttoLue lisää »31.10.2022Nokia tuo väkeä Ouluun - kau­pun­gin pitää puo­les­taan saada heidät py­sy­määnLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:77247 kpl

Yhdistyksen säännöt

 

 1. Nimi ja kotipaikka
 2. Tarkoitus ja toiminta
 3. Yhdistyksen jäsenet
 4. Siirtyminen
 5. Eroaminen
 6. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
 7. Jäsenmaksu
 8. Maksuvapaus
 9. Hallinto
 10. Hallituksen tehtävät
 11. Toimihenkilöiden velvollisuudet
 12. Toiminnan ja tilientarkastus
 13. Yhdistyksen nimenkirjoitus
 14. Kokoukset
 15. Äänestykset
 16. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
 17. Sääntöjen muutokset
 18. Yhdistyksen purkaminen
 19. Yhdistyslaki
1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nokian Oulun seudun ylemmät toimihenkilöt ry ja sen kotipaikka on Oulu.

Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksen kanssa asioidessaan sekä sen kokouksissa voivat jäsenet kuitenkin käyttää suomen lisäksi englantia.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä sen tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin.


2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä

 

 • avustaa ja tukea jäseniään näiden palkkauksen ja muiden työehtojen parantamisessa sekä valvoa, hoitaa ja kehittää heidän etujaan työsuhteissa
 • toimia jäsentensä ammattipätevyyden edistäjänä yhteistoiminnassa alan järjestöjen kanssa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 

 • solmii em. asioihin liittyviä sopimuksia jäsentensä edustajana
 • hankkii jäsenekseen mahdollisimman suuren osan alueensa jäsenkelpoisista
 • kokoaa toimintaansa varten tarvittavia tietoja
 • tiedottaa jäsenistöään yhdistyksen toiminnasta ja jäsenten työsuhteeseen liittyvistä asioista
 • järjestää kokous-, neuvottelu-, kurssi-, esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia, opintomatkoja jäsenilleen sekä muuta vastaavaa valistustyötä
 • voi muodostaa jäsenistään paikkakunta-, ammattiala- ja työpaikkakohtaisia rekisteröimättömiä kerhoja
 • voi käyttää työtaistelutoimenpiteitä.


Yhdistys ei ole toiminnassaan puoluepoliittinen.

Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla ja toimeenpanemalla asianomaisella luvalla myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja arpajaisia. Yhdistys on oikeutettu omistamaan arvopapereita ja kiinteistöjä sekä vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustamaan eri tarkoituksia varten rahastoja.


3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä jokaisen Nokia Oyj:n tai sen tytär- tai osakkuusyrityksen palveluksessa olevan henkilön

 

 • joka on jonkin YTN liiton jäsen ja
 • joka toimii ylemmän toimihenkilön tehtävässä tai on suorittanut ammatillisen korkea-asteen, yliopisto- tai korkeakoulututkinnon.
 • Kunniajäseneksi voidaan kutsua Nokia Oyj:n tai sen tytär- tai osakkuusyrityksen palveluksessa oleva henkilö, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksen pohjalta.
  .

  4. Siirtyminen

  Jos jäsen haluaa siirtyä toiseen jäsenyhdistykseen siinä järjestössä, johon yhdistys kuuluu, on hänen eroamisilmoituksen lisäksi ilmoitettava hallitukselle, mihin yhdistykseen sekä milloin siirtyminen tapahtuu. Siirtymisilmoituksen saatuaan hallitus lähettää henkilötiedot ilmoitetun yhdistyksen johtokunnalle.

 

5. Eroaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee tästä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa sen merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenmaksu on kuitenkin maksettava siihen asti, kun eroaminen tapahtuu. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi välittömästi eroilmoituksen jälkeen.

Jos jäsenen työsuhde päättyy Nokia Oyj:hin tai sen tytär- tai osakkuusyritykseen, hänen on erottava yhdistyksestä eroamisvuoden loppuun mennessä.

Jos jäsen erotetaan mainittujen yritysten palveluksesta, tulee hallituksen pyydettäessä tutkia asia ja tarvittaessa huolehtia jäsenen eduista. Tällöin hän pysyy yhdistyksen jäsenenä hänen asiansa hoitamisen vaatiman ajan.

Jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, jättää kehotuksen jälkeenkin jäsenmaksun suorittamatta tai hänen jäsenyys kelpoisuutensa lakkaa, hallitus voi erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä.
.

6. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Jäsen on oikeutettu nauttimaan kaikkia yhdistyksen säännöissä mainitun toiminnan tuloksia. Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Liittyessään yhdistykseen tai hallituksen päättäessä muulloinkin on jäsenen annettava yhdistykselle sekä yleisiä että luottamuksellisia henkilö-, tilasto- ym. yhdistyksen toiminnassaan tarvitsemia tietoja.

Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa yhdistykselle asunto-osoitteensa, toimipaikkansa nimen ja osoitteen sekä hoitamansa toimen laadussa tapahtuneet muutokset.

 

7. Jäsenmaksu

Jäsenmaksu peritään hallituksen määräämällä tavalla, ja sen suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous ottaen siinä huomioon yhdistyksen muiden järjestöjen jäsenyydestä johtuvat jäsenmaksut.

Kun jäsen siirtyy tähän yhdistykseen, on hän vapautettu niistä maksuista, jotka hän on suorittanut kulumassa olevalta maksukaudelta niihin yhdistyksiin, jotka kuuluvat samoihin järjestöihin kuin tämä yhdistys.

Yhdistyksen kokous voi erityisestä syystä ja hallituksen ehdotuksesta päättää kannettavaksi jäseniltä yhdistyksen toiminnan hyväksi ylimääräisen jäsenmaksun.
.

8. Maksuvapaus

Hallitus voi pyynnöstä myöntää jäsenelle enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan jäsenmaksuvapauden. Kunniajäseneksi kutsuttu henkilö on jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaa.

 

9. Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4), enintään viisitoista (15) varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan enintään viisitoista (15) varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset ja varajäsenet valitaan toistaiseksi.

Erosääntöä ei ole, mutta pyritään aina siihen, ettei koko hallitus vaihdu kerralla.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus voi muodostaa alaisuuteensa jaostoja ryhmäkohtaisten asioiden käsittelyä varten.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtajan määräämänä aikana. Hallitus on päätösvaltainen, kun ainakin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä osallistuu kokoukseen.

Hyväksyttyyn päätökseen vaaditaan yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta.

Hallitus voi laatia toimintaansa varten toimintasäännöt.

 

10. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee:

Edustaa yhdistystä ja vastata sen toiminnasta

Toimeenpanna yhdistyksen päätökset ja hoitaa juoksevat asiat, jotka eivät vaadi yhdistyksen koolle kutsumista

Edistää yhdistyksen voimistumista ja toteuttaa yhdistyksen toimintamuotoihin sisältyvillä keinoilla sen tarkoitusta

Seurata jäsenten palkka- ja sosiaalisia oloja sekä yleistä palkka- ja etuasioiden kehitystä

Toimittaa työtaistelua koskevaa päätöstä varten neuvoa-antava jäsenkysely

Pyytää tarvittaessa yhdistyksen jäsenten jäsensuhteen mukaisilta järjestöiltä tukea työsuhdeasioiden hoidossa ja suostumusta erilliseen työtaisteluun sekä varata niille mahdollisuus osallistua työnantajan kanssa käytävään työtaistelua koskevaan neuvotteluun

Hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta sekä toimia yhdistyksen taloudellisen aseman vakaana pysyttämiseksi ja vahvistamiseksi

Ylläpitää yhdistyksen jäsenistä luottamuksellista luetteloa, johon on merkitty lain edellyttämät sekä yhdistyksen ja jäsensuhteensa mukaisten järjestöjen toiminnassa tarvittavat tiedot

Vastaanottaa yhdistyksen toimintaa koskevat ehdotukset ja valmistaa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

Antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä

Huolehtia, että jäsensuhteen mukaisten järjestöjen yhdistystä velvoittavat asiat tulevat toimitetuksi

Valvoa yhdistyksen sääntöjen ja kokouksen päätösten noudattamista

 

11. Toimihenkilöiden velvollisuudet

Puheenjohtaja ohjaa yhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntöjen, yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätösten mukaan sekä johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, paitsi vuosi- ja vaalikokouksissa, huolehtii hallituksen kokousten pidosta, laatii hallitukselle ehdotuksen yhdistyksen vuosittaiseksi toimintasuunnitelmaksi ja antaa sihteerille, rahastonhoitajalle ja muille toimihenkilöille ohjeita näiden toimintaa varten.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään.

Sihteeri toimittaa hallituksen toimeksiannosta kokouskutsut ja muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille, pitää hallituksen puolesta jäsenluetteloa ja toimittaa uusista jäsenistä henkilötiedot jäsensuhteen mukaisille järjestöille, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, laatii hallitukselle ehdotuksen edellisen vuoden vuosikertomukseksi, hoitaa yhdistyksen arkistoa ja kirjastoa.

Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen raha-asiat ja jäsenmaksut, pitää kirjaa yhdistyksen menoista, tuloista, omaisuudesta ja veloista sekä laatii tilinpäätöksen ja ehdotuksen tulo- ja menoarvioksi seuraavaa toimintakautta varten.

Jos yhdistyksellä on muita virkailijoita kuin yllämainitut, toimivat he hallituksen sitä varten laatimien ja yhdistyksen kokouksen vahvistamien ohjesääntöjen mukaan.

 

12. Toiminnan ja tilientarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallintoa, omaisuutta ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen vaalikokouksessa tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö.

Yhdistyksen tilit ja hallinto annetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan tulee tarkastuksen toimitettuaan jättää tilit ja muut asiakirjat tarkastuskertomuksen ohella hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
.

13. Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä, taikka hallituksen keskuudestaan määräämät henkilöt kaksi yhdessä.

 

14. Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa hallituksen harkinnan mukaan tai kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta pyytää. Kokoon kutsu hallituksen laatimine esityslistoineen toimitetaan viimeistään seitsemää (7) vuorokautta ennen kokousta henkilökohtaisesti jäsenille lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella tai jäsenten toimipaikkojen yleisille ilmoitustauluille toimitettavilla ilmoituksilla.

Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille hallituksen sopimaksi katsomalla tavalla.

Yhdistyksen kokouksissa päätetään vain esityslistassa mainituista asioista.

 

15. Äänestykset

Äänestysmenettelyyn viedään vain kannatetut ehdotukset. Henkilövaaleissa ei vaadita kannatettuja ehdotuksia. Tulos ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimella äänestyksellä, jollei kannatettua ehdotusta suljetusta äänestyksestä jotakin asiaa varten tehdä. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, mutta suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa ratkaisee arpa. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Kokouksessa läsnä oleva varsinainen jäsen ja kunniajäsen on lisäksi oikeutettu valtakirjalla äänestämään enintään viidenkymmenen (50) kokouksesta poissa olevan jäsenen puolesta.
Kullakin äänioikeutetulla jäsenellä on NOSYT ry:n kokouksessa yksi (1) ääni. Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan antamalla valtakirjan toiselle jäsenelle. Yksi jäsen ei voi valtakirjalla käyttää enempää kuin yhtä kymmenesosaa (1/10) kokouksen yhteenlasketusta äänimäärästä.
Jäsenen, joka haluaa jonkin asian ottamista käsiteltäväksi NOSYT ry:n sääntömääräisessä kokouksessa, on jätettävä siitä esitys NOSYT ry:n hallitukselle kuukautta ennen kokousta.

 

16. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Valitaan kaksi pöytäkirjan ja valtakirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus

Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä

Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman hyväksymisestä

Päätetään hallituksen esittämästä tulo- ja menoarviosta ja jäsenmaksun suuruudesta sekä toimihenkilöiden palkkioista

Päätetään hallituksen koosta sääntöjen 9 pykälän mukaisesti

Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

Valitaan tilintarkastaja ja vara varatilintarkastaja

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

17. Sääntöjen muutokset

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous ja jossa kummassakin vähintään 3/4 annetuista äänistä ehdotuksen hyväksyy.

18. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous, molemmissa vähintään 3/4 annetuista äänistä ehdotuksen hyväksyy.

Yhdistyksen purkautuessa päättää viimeinen kokous yhdistyksen varojen ja omaisuuden käytöstä yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin.


19. Yhdistyslaki

Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.